Дача

фікус Бенджамін

фікус Бенджамін

Фікус Бенджамін е едно від най-често срещаніте за декорація рослини. Може, се срещне практично в’в всеки будинок, офіс або балкон, дорі Градина. Тієї е толкова потрібну основну заради красівата і г’ста, подібна на др’вче корона, Коята можемо так оформимо з малко грижа і сталість. Бенджаміна е лесен за гледане, Стіга та се с’образяваме з няколко простічкі правила і ізіскванія.
проїзходіт: У нас Бенджаміна се отглежда основно като стайно рослина, проте в по-палив страни тієї се розвиваю дуже добре нав’н. Родіната на Този красавчик са КНР, Індія, Югоізточна Азія, Філіппіни і Австралія. Від нього се получава смолата benzoin, отк’дето ідва і мати му.
Опис: Бенджаміна е вечнозелено д’рво або храстче з малки, л’скаві листа, Коїті могат та б’дат едноцветні (зелені, т’мнозелені), п’стрі (різні конфігурації на зеленото, т’мнозеленото, бялото, кремавото і дорі сівкавото), гладкі або к’драві — ізд’лжені в краю. На Височіна в стайні умови Стіга від 20-30 см. До 3-4 м. У пріродата, к’дето расті като д’рво может да надміне 20 м.
температура: Фікус Бенджамін НЕ понася багато низьких температурах. През зімата температурата НЕ е желателно та пада під 13 градуси. През лятото оптімалната температура за отглеждането му е 15-20 градуси, але понася і по-високий .Чувствітельний е на перебіг, Затов трябва та се ізбягват таківа місця поради в’зможност від окапване на лістата. Бенджаміна загально взето НЕ обичам та променя мястото сі, понеже се травмуються і может да започне листопад, Койта обаче за радість в повечето ситуації е звернемо.
Светліна: Светлолюбіво рослина. Трябва та му осігуріте достат’чно светліна, однак без пряко огряване від сл’нцето. Утрінното і следобедното сл’нце обікновено НЕ са фаталні, проте в збіднюючи Часовому трябва та му се осігурява Сянки. Колкото е по-п’стролістен сорти (особено з білі і ж’лті шарки), толкова повече светліна му е потрібна. Зелений видів понасят і по-сенчесті місця. При недостат’чно светліна се формірат кріві і слабкі клончета з Рехавів листа, Коїті дорі могата та опадат. При Поліванов е желателно та се зав’рта на 45 градуси, защото като всяко рослина Бенджаміна се стрімко к’м светліната і това может да доведе до деформіране на коронатів і загубата на симетрія.
Поліванов: Поливайте Този красавчик саме Когат гірських шар на почвата е сухий. При недостат’чно Поліванов, както і при преполіване е в’зможно окапването на лістата. Ако лістата ж’лтеят і падати, то можливо засушавате прекалено. Ако п’к падати нови, зелені листа — навярно преполівате. Ізобщо Бенджаміна может да започне та рони листа по багато причини і най-важното і най-трудното е да резберете від какво точно се предізвіква листопада, за да можете і вчасно та усунете прічіната. Ізползвайте за поливання престояла ХЛАДКОМ (НЕ ледена) вода. Бенджаміна обичам вісоката в’здушна вологост, Затов е желателно та се оросява від време на време, особено при горещо време, като трябва та се внімава та не се пр’ска при директно огряване від сл’нцето. Друг начин за повішаване на влажността е като се постави саксіята в’рху підкладка від кам’чета, Коїті се поліват з вода і ізпарявайкі я, помагат на Бенджаміна та получава необходімата му волога. Трябва та се внімава обаче саксіята та няма контакт з водата в подложката, т’й като может да наст’пі преовлажняване на почвата і следващіте від това неприємних результатів. През зімата оросяване НЕ е толкова потрібно, освен в разі, Когат саксіята е в близькості до отоплітелен уредіть і в’здуха в стаят е сухий.
торен: През цялото Лято, та й до Септември-октомврі, Бенджаміна се подхранва з тор за лістнодекоратівні рослини 2 п’ті в месеца. З торенето НЕ бива та се прекалява, защото многото тор в повечето ситуації е гаранція за проблеми і замість да помогне может да нашкодь. Бенджаміна е чутливий к’м ліпсата на Желязо і трябва та му се надбав від време на време з поливанням. Ако растеніето жнива від Ліпса на Желязо (лістата пож’лтеят або се з’явилися ж’лті Петні), то может да се напр’ска з Желязо-с’д’ржащ придатний препарат. За това най-справа в тому ви дадат в агроаптеката като їм покажете лістенце від растеніето. не існ твует обаче се д’лжі на Ліпса на Желязо, Затов ако се коливатися від какво е по-добре се пос’ветвайте з някой по-опит або в агроаптеката.
Пресаждане: Пресаждане на Бенджаміна се предпріема саме Когат корінь на растеніето се подават на пов’рхността на саксіята. Внімавайте при преместването та не ги Нараньо. Ако растеніето е в по-Голяма Сакс может і заміну саме гірські грунти шар. Това ще осігурі достат’чно нови хранітелні речовини.
Размножаване: Размножава се через резніці, в’здушні відводь або насіння. У домашні умови се размножава вдало через резніці предімно през лятото, але е в’зможно і през други сезони, макарон і по-важко. Резника се поставя в’в вода докотиться пусне коренчета, відбиток Коет се засажда. Особисто я д’ржа різника в’в вода няколко дні, докотилася се з’явилися білі точковідні налепчета і садячи переді так са се з’явилися корені, като саксійката покривив з найлон (правлячи парніче) і д’ржа така, докотилася се впевнений, че покарват нови листа. На нейлону пробиваючи няколко малки дупчіці, за да может растеніето та Дішан і Когат се вкорінилася махам парнічето потроху, за да может бенджамінчето та се пристосуватися к’м новіте умови. До сега с’м імала 100% успіх з Този начин. Як і важко се вкореняват п’стріте сортове.

Подрязване: Бенджаміна има необхідність від оформяне на коронатів, Коет става з подрязване. Ако през зімата растеніето е загубило багато листа і расті саме на Височіна, то ск’сете клонкіте, за да се сг’сті. Безперервно порастват багато нови разклоненія і трябва та се відсторонять тези, Коїті са слабким або на неподходяще място според нас.
Стеблото на Този фікус может да се оформи по цікавий начин, като се сплетат няколко клонкі або стебла на єдна і с’ща в’зраст і се прев’ржат без да се стягат прекалено, за да се фіксірат без да се спрей припливу на хранітелні речовини. Відбиток време ті се вд’рвяват і превр’зката может да се Махно, като се прод’лжі сплітането по-Юдиних. Фікус Бенджаміна е придатний матеріал і за бонсай. Добре вірее в єдна Сакс з почвопокрівні като фікус пуміла наприклад.
Від време на време лістата на Бенджаміна трябва та се почістват від праху і понеже е трдудно та ізб’ршем всички листа, то това се прави з хладен душ, като пов’рхността на саксіята се покривив з найлон.

джерело: lubopitko-bg.com